Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en/of offerte van Buro Dink en maken integraal onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen Buro Dink en jou. Deze algemene voorwaarden beschrijven de juridische basis. Deze algemene voorwaarden zijn leidend. Eventuele marketingteksten op onze website of ander reclamemateriaal vormen geen onderdeel van deze overeenkomst.
Buro Dink is het bedrijf Buro Dink VoF, gevestigd in Roermond en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72196246. De laatste wijziging van deze algemene voorwaarden heeft plaatsgevonden op 22 augustus 2018.

Artikel 1. De overeenkomst

 1. Als je een offerte van Buro Dink accepteert dan is tussen Buro Dink en jou een overeenkomst tot stand gekomen.
 2. Voor websites sluit je met Buro Dink altijd een overeenkomst voor de duur van een (1) jaar, tenzij anders aangegeven in het bestelproces. De overeenkomst wordt telkens stilzwijgend met een (1) jaar verlengd.
 3. Buro Dink verricht haar diensten naar beste inzicht en vermogen. Buro Dink geeft voor haar diensten en systemen geen garanties voor minimum snelheden, ononderbroken functioneren, betrouwbaar- of bereikbaarheid.
 4. Door Buro Dink genoemde levertermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij dat uitdrukkelijk is aangegeven.

Artikel 2. Diensten

 1. Als in deze voorwaarden wordt verwezen naar een dienst, dan wordt bedoeld een dienst welke Buro Dink aan jou levert, omdat je hiervoor een offerte hebt geaccepteerd en daarmee een overeenkomst hebt gesloten.
 2. Diensten van derden kunnen onderdeel uitmaken van de overeenkomst. Als dat het geval is, dan gelden voor (het gebruik van) die diensten de aanvullende voorwaarden van deze derde(n). De aanvullende voorwaarden kunnen op de websites van de derde(n) gevonden worden.
 3. Jij verleent Buro Dink een volmacht om namens jou eventuele aanvullende voorwaarden te accepteren en/of een (losse) overeenkomst te sluiten voor het verlenen van diensten geleverd door derde(n).
 4. Buro Dink verzorgt voor de duur en onder de voorwaarden van de overeenkomst het niet-exclusieve, niet-overdraagbare en herroepbare recht tot gebruik van de dienst van derde(n).

Artikel 3. Inloggegevens

 1. Jouw inloggegevens geven je toegang tot een gebruikersinterface van Buro Dink of de gebruikersinterface(s) van derde(n) waarmee je (bepaalde aspecten van) de diensten kunt beheren.
 2. Je krijgt van Buro Dink de inloggegevens bestaande uit een gebruikersnaam, wachtwoord en mogelijk extra instructies voor Two-Factor Authentication. Je bent zelf verantwoordelijk voor het wijzigen van het standaard wachtwoord in een sterk wachtwoord en de geheimhouding daarvan.
 3. Alle wijzigingen die gemaakt worden via jouw inloggegevens vallen onder jouw verantwoordelijkheid

Artikel 4. Jouw verplichtingen

 1. Je bent verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van alle informatie, waaronder, maar niet gelimiteerd tot, gegevens, beeldmateriaal, teksten, enz. waarvan Buro Dink aangeeft dat deze benodigd zijn, of waarvan je weet of behoort te weten dat deze benodigd zijn.
 2. Je bent verantwoordelijk voor de juistheid en up-to-date houden van deze informatie.
 3. Als je weet of denkt te weten dat je gegevens gebruikt of misbruikt worden door derden dien je Buro Dink zo snel mogelijk te verwittigen.
 4. Als er wijzigingen zijn in de informatie aangeboden aan Buro Dink dienen deze zo snel mogelijk door worden gegeven.
 5. Buro Dink heeft het recht de overeenkomst aan te passen als blijkt dat je informatie te laat, en/ of blijkt dat er verkeerde of onvolledige gegevens zijn aangeleverd.

Artikel 5. Prijzen en betaling

 1. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
 2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten.
 3. Prijzen mogen ten allen tijde gedurende de looptijd van de overeenkomst tussentijds worden aangepast. Buro Dink informeert je over eventuele wijzigingen dertig (30) dagen tevoren. Indien je niet akkoord gaat met de wijzigingen kun je dit schriftelijk te kennen geven aan Buro Dink om de overeenkomst op te zeggen. Deze opzeggingsmogelijkheid is niet van toepassing als de wijziging in de prijzen het gevolg is van:
  1. inflatie;
  2. een prijsverhoging zoals in Artikel 6 lid 5 wordt omschreven;
  3. een prijsverhoging in een dienst aangeboden door derde(n);
  4. een prijsverhoging als resultaat van een wettelijke verplichting;
 4. Buro Dink zal na oplevering van de dienst omschreven in een offerte de kosten zoals overeengekomen in rekening brengen. Terugkerende kosten worden bij aanvang van de periode in rekening gebracht.
 5. De betaaltermijn is veertien (14) kalenderdagen na de factuurdatum.
 6. Buro Dink verstuurt algemene betalingsherinneringen als een factuur langer dan 14 dagen open blijft staan.
 7. Wanneer een factuur langer dan drieënveertig (42) dagen onbetaald is gebleven wordt een eerste aanmaning verzonden, worden incassokosten in rekening gebracht bovenop de openstaande kosten en wordt jouw toegang tot jouw dienst ontzegd.
 8. Wanneer een factuur langer dan zevenenvijftig (56) dagen onbetaald is gebleven wordt een tweede aanmaning verzonden, worden nogmaals incassokosten in rekening gebracht bovenop de openstaande kosten en worden de door jouw afgenomen diensten geblokkeerd en/of gepauzeerd.
 9. Wanneer een factuur langer dan drieënzestig (63) dagen onbetaald is gebleven wordt de openstaande factuur, inclusief de in rekening gebrachte incassokosten en inclusief de wettelijke rente overgedragen aan een incassobureau. De verdere incassokosten ben je dan verschuldigd aan het incassobureau. Alle verdere communicatie verloopt dan ook via het incassobureau. Tevens worden al de door jouw afgenomen diensten bij Buro Dink gestaakt en kunnen wij je geen nieuwe diensten meer leveren.

Artikel 6. Herroepingsrecht

 1. Dit artikel is niet van toepassing als je een zakelijke klant bent (handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf).
 2. Als consument kun je de overeenkomst binnen veertien (14) kalenderdagen (hierna de bedenktermijn) na het sluiten van de overeenkomst kosteloos ontbinden. Je bent dan alleen verplicht om de eventuele kosten te betalen voor het gebruik van de dienst tot het moment van ontbinding.
 3. Je kunt de overeenkomst binnen de bedenktermijn ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Buro Dink, of door op een andere ondubbelzinnige wijze aan Buro Dink bekend te maken dat je van de koop afziet. Buro Dink bevestigt in het geval van een digitale melding, de ontvangst van deze melding.
 4. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten tot het verrichten van diensten, na nakoming van de overeenkomst, indien:
  1. de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  2. de consument heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra Buro Dink de overeenkomst is nagekomen;
  3. of wanneer een dienst van derden, zoals een domeinnaam of SSL-certificaat is afgenomen voor de duur van minimaal één (1) jaar;
 5. Als je al (deels) betaald hebt, zal Buro Dink dit bedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na ontbinding van de overeenkomst, terugbetalen. Dit doet Buro Dink op dezelfde wijze als waarop jij de bestelling hebt betaald.

Artikel 6. Webhosting

 1. De installatie van, en het onderhoud met betrekking tot, de benodigde hardware wordt verricht door Buro Dink. Je hebt als je webhosting of VPS afneemt geen recht op fysieke toegang tot de serverruimte.
 1. De benodigde hardware, de installatie en onderhoud van wordt door Buro Dink in eigen beheer verricht dan wel ingekocht bij een derde. Je hebt zelf geen recht op fysieke toegang tot de hardware.
 2. Tenzij anders overeengekomen is er altijd sprake van een gedeelde infrastructuur. Je zorgt ervoor dat jouw website niet wordt gebruikt op een manier waarop andere klanten hinder ondervinden.
 3. Je kunt ten alle tijden contact opnemen met Buro Dink om de capaciteit van jouw website te verhogen. Buro Dink zal het verzoek bekijken en indien Buro Dink ook acht dat een capaciteitsverhoging nodig is, deze zo snel mogelijk door te voeren.
 4. Het downgraden van een afgenomen pakket gedurende de looptijd van een overeenkomst is niet mogelijk. ##TODO: OPZEGGEN EN OPNIEUW?
 5. In het geval van buitensporig gebruik van internetverkeer of opslag kan Buro Dink kosten in rekening brengen. Indien buitensporig gebruik regelmatig plaatsvindt of Buro Dink acht het redelijkerwijs nodig door het gebruik, kan Buro Dink jouw dienst upgraden naar een duurdere variant. Buro Dink zal jou hierover verwittigen.

Artikel 7. Domeinnamen

 1. Buro Dink kan niet garanderen dat een ingediende aanvraag voor een domeinnaam wordt toegekend. Buro Dink is dan ook niet aansprakelijk voor mogelijke schade volgend uit het niet toekennen van een domeinnaam. Na een succesvolle aanvraag van een domeinnaam zal Buro Dink een bevestigingsmail sturen.
 2. Voor heractivatie van een domeinnaam na opschorting, opzegging of welke vorm van (tijdelijke) beëindiging dan ook, kan Buro Dink kosten in rekening brengen.

Artikel 8. Back-ups, beschikbaarheid en onderhoud

 1. Indien je expliciet met Buro Dink bent overeengekomen dat er back-ups voor jou beschikbaar zijn dan;
  1. Zal Buro Dink regelmatig back-ups van de door jou opgeslagen data maken;
  2. Op jouw verzoek zal Buro Dink deze back-ups aan jou beschikbaar stellen, Buro Dink kan hiervoor kosten in rekening brengen;
 2. Buro Dink zal op zijn minst na veertien (14) na het einde van de overeenkomst alle back-ups verwijderen.
 3. Buro Dink doet haar best om ervoor te zorgen dat de afgenomen diensten altijd maximaal presteren en bereikbaar zijn. Buro Dink geeft hier geen garanties voor af.
 4. Buro Dink behoud het recht afgenomen diensten kort te onderbreken voor onderhoud, wijzigingen in programmatuur en systemen en andere werkzaamheden die een korte onderbreking van de dienst vereisen. Buro Dink zal proberen dit zoveel mogelijk tussen 23:00 en 05:00 uur Nederlands tijd uit te voeren. Buro Dink probeert je op tijd op de hoogte te stellen hiervan.
 5. Buro Dink is nooit gehouden tot schadevergoeding van schade door een onderbreking in de afgenomen diensten.

Artikel 9. Gedragsregels en notice-and-takedown

 1. Je mag zelf bepalen wat je met de dienst doet, zolang je niet de infrastructuur van Buro Dink in gevaar brengt of de wet overtreed. In zulke gevallen kan Buro Dink of de rechter besluiten jouw dienst (tijdelijk) af te sluiten.
 2. Je garandeert dat je de diensten niet zult gebruiken die in strijd zijn met wet- of regelgeving. Daarnaast is het niet toegestaan (ongeacht of het rechtmatig, of bewust is) om via de diensten materialen of verwijzingen aan te bieden of te verspreiden die:
  1. inbreuk maken op rechten van derden;
  2. smadelijk, lasterlijk, beledigend, discriminerend of haatzaaiend zijn;
  3. malware of andere schadelijke software bevatten;
  4. strafbaar zijn;
  5. inbreuk, schending of verspreiding van persoonlijke gegevens of persoonlijke levenssfeer van derden bevatten;
  6. herhaaldelijk lastigvallen van derden met ongewenste communicatie;
 3. Als naar oordeel van Buro Dink of de rechter hinder, schade of ander gevaar ontstaat voor derden, de infrastructuur van Buro Dink of derden dan heeft Buro Dink het recht om alle maatregelen te nemen die zijn nodig acht om dit te voorkomen.
 4. Als een derde Buro Dink wijst op onrechtmatig of inbreuk matig gedrag door de afgenomen diensten dan zal Buro Dink jou daar zo snel mogelijk van op de hoogte brengen. Buro Dink verwacht zo snel mogelijk, uiterlijk 24 uur een reactie te ontvangen van jou. Hierna zal Buro Dink besluiten hoe verder te handelen. In spoedeisende gevallen zal Buro Dink ingrijpen en jou achteraf verwittigen.
 5. Buro Dink behoudt het recht om de diensten stop te zetten of te blokkeren.
 6. Buro Dink mag jouw contactgegevens afgeven aan een derde die klaagt dat jij inbreuk maakt op diens rechten, als Buro Dink acht dat de klacht voldoende aannemelijk is en de derde een redelijk belang heeft bij het verkrijgen van jouw contactgegevens en als aan alle wettelijke eisen is voldaan.
 7. Buro Dink zal zo redelijk, zorgvuldig en adequaat omgaan met klachten en is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de hierboven omschreven maatregelen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. Dit artikel geldt voor zakelijke klanten en, voor zover de bepalingen niet onredelijk bezwarend zijn, voor consumenten.
 2. Buro Dink is enkel aansprakelijk voor directe schade als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst. Onder directe schade wordt verstaan:
  1. Schade aan stoffelijke zaken (zaakschade);
  2. Kosten voor herstelwerkzaamheden om dataverlies te voorkomen;
  3. Redelijke kosten voor het analyseren en mitigeren van directe schade;
 3. Buro Dink is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder, maar niet uitsluitend, gederfde winst en omzet.
 4. Je kunt Buro Dink enkel aansprakelijk stellen als je Buro Dink binnen veertien (14) kalenderdagen schriftelijk in gebreke stelt. Hierna wordt schriftelijk een redelijke termijn voor opheldering van het gebrek overeengekomen. Buro Dink is enkel aansprakelijk als deze na de overeengekomen termijn nog in gebreke is.
 5. Als je Buro Dink schriftelijk wil berichten omtrent een gebrek, moet dit een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek zijn, zodat Buro Dink dit duidelijk kan analyseren en reageren.
 6. Het maximale bedrag dat in geval van aansprakelijkheid zoals beschreven in lid 2 van dit artikel dat zal worden uitgekeerd is beperkt tot de vergoedingen die je onder de overeenkomst in de afgelopen (3) maanden aan Buro Dink hebt betaald exclusief BTW. Het maximale bedrag per jaar, ongeacht de betaalde vergoedingen is € 300,- op jaarbasis.
 7. De toepassing van art. 6:271 BW is voor jouw uitgesloten als zakelijke klant.
 8. Bij het aangaan van deze overeenkomst vrijwaar je Buro Dink van alle aanspraken van derden (inclusief jouw klanten) en stelt Buro Dink hiervoor volledig schadeloos.
 9. Buro Dink kan niet aansprakelijk worden gehouden als Buro Dink zich niet aan de overeenkomst kan houden wegens overmacht. Onder overmacht wordt onder andere, maar niet uitsluitend, begrepen:
  1. Terroristische aanslagen;
  2. Natuurgeweld;
  3. Stakingen;
  4. Storingen in (internet)verbindingen;
  5. Tekortkomingen van toeleveranciers van Buro Dink;
  6. (D)DoS-aanvallen;
  7. Storingen in hardware, software of netwerken;
  8. Overheidsmaatregelen;
  9. Elektriciteit storingen;
  10. Malware of andere kwaadaardige software;
  11. in- en uitvoerbelemmeringen.
 10. Beide partijen zijn gerechtigd de overeenkomst te beëindigen indien de overmachtsituatie ten minste dertig (30) kalenderdagen of langer opeenvolgend voortduurt.
 11. Buro Dink is niet gehouden tot vergoeding van enige schade indien de overeenkomst volgens lid 10 wordt beëindigd.

Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Intellectuele eigendomsrechten zijn rechten (van intellectueel eigendom) waaronder wordt verstaan, maar niet uitsluitend:
  1. auteursrechten;
  2. databankrechten;
  3. domeinnamen;
  4. handelsnaamrechten;
  5. merkrechten;
  6. modelrechten;
  7. naburige rechten;
  8. octrooirechten;
  9. rechten op knowhow;
 2. De intellectuele eigendomsrechten blijven berusten bij Buro Dink of derde(n) die waarbij Buro Dink een licentie afneemt.
 3. Alle intellectuele eigendomsrechten die jij creëert of aanlevert aan Buro Dink blijven berusten bij jouw.
 4. Buro Dink kan niet aansprakelijk worden gehouden voor inbreuk op (intellectuele eigendoms)rechten van derden door de in lid 3 van dit artikel beschreven data.

Artikel 12. Persoonsgegevens

 1. Je hebt recht op inzage in jouw persoonsgegevens die opgeslagen zijn bij Buro Dink.
 2. Indien de aangereikte informatie onjuistheden bevat kun je Buro Dink schriftelijk verzoeken jouw persoonsgegevens te wijzigen of te verwijderen.
 3. Als je Buro Dink vraagt gegevens te verwijderen kan dit niet teruggedraaid worden, tenzij je Buro Dink opnieuw voorziet van de gegevens.
 4. Buro Dink heeft een zorgplicht voor het sluiten van een verwerkersovereenkomst, wanneer haar klanten persoonsgegevens verwerken via de systemen van Buro Dink. Deze klanten van Buro Dink zijn in dat geval verwerkingsverantwoordelijke. Buro Dink stelt daarom een verwerkersovereenkomst beschikbaar. Het is jouw verantwoordelijkheid om te controleren of je inderdaad verwerkingsverantwoordelijke bent en Buro Dink opdracht geeft om als verwerker op te treden, en dus of je persoonsgegevens bij ons opslaat. Is dat het geval, dan dien je een verwerkersovereenkomst aanvullend met Buro Dink aan te gaan. Wanneer je verzuimt om een verwerkersovereenkomst met Buro Dink te sluiten, maar hiertoe wel verplicht bent volgens privacywetgeving, dan komt dit volledig voor jouw verantwoordelijkheid.
 5. Je garandeert dat je alleen op geheel rechtmatige wijze persoonsgegevens zal verwerken in en met behulp van onze diensten en dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot het verwerken van de persoonsgegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maakt op de rechten van derden.

Artikel 13. Einde van de overeenkomst

 1. Indien een overeenkomst voor bepaalde duur (ook na stilzwijgende verlenging) wordt opgezegd worden reeds betaalde bedragen niet gerestitueerd.
 2. Indien je een niet zakelijke klant bent heb je de mogelijkheid om de overeenkomst na de eerste verlenging op te zeggen, met een opzegtermijn van één (1) maand.
 3. Opzegging van een overeenkomst kan alleen via een schriftelijk bericht aan Buro Dink.
 4. Buro Dink behoudt het recht om de overeenkomst direct, zonder rechtelijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk, te ontbinden of te pauzeren, als:
  1. De verplichtingen in de overeenkomst niet, niet volledig of niet op tijd nagekomen worden. Buro Dink zal een redelijke termijn geven om de verplichtingen alsnog na te komen;
  2. Na het sluiten van de overeenkomst Buro Dink goede reden heeft te vrezen dat de verplichtingen niet zullen worden nagekomen en Buro Dink zal je heeft verzocht om zekerheid te stellen, maar deze blijft uit, of is onvoldoende;
  3. Jij overlijd;
  4. Je een faillissement aanvraagt;
  5. Indien er sprake is van beslaglegging of schuldsanering;
  6. Surseance van betaling voor jou wordt aangevraagd;
  7. Er zich omstandigheden voordoen welke zodanig zijn dat Buro Dink zich niet redelijkerwijs aan een ongewijzigde overeenkomst kan houden;
 5. Als de overeenkomst door Buro Dink wordt ontbonden in verband met de in het voorgaand lid beschreven punten zijn de resterende vorderingen voor het restant van de contractstermijn de je met Buro Dink sluit onmiddellijk opeisbaar.
 6. Als de overeenkomst door Buro Dink wordt ontbonden behoud Buro Dink alle aanspraken voortvloeiend uit de overeenkomst en de wet.
 7. Als de overeenkomst wordt ontbonden is de klant zelf verantwoordelijk voor het downloaden van de onder de dienst opgeslagen data of back-ups. Buro Dink heeft het recht om na de datum van ontbinding toegang tot alle accounts behorende bij de overeenkomst te ontzeggen of te verwijderen en alle gegevens die door, of voor jou zijn opgeslagen te verwijderen of ontoegankelijk te maken.
 8. Als de overeenkomst rechtsgeldig wordt ontbonden en als jij je aan je verplichtingen uit de overeenkomst hebt gehouden, op jouw verzoek medewerking verlenen tot overdracht van al jouw gegevens die zijn opgeslagen aan jou terug te geven of over te dragen aan een andere dienstverlener.

Artikel 14. Slotbepalingen

 1. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van hou worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Indien een van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig blijkt of wordt vernietigd blijven alle andere bepalingen uit deze voorwaarden van kracht. In overleg zullen wij dan een nieuwe bepaling in plaats van de nietig verklaarde, of vernietigde bepaling overeenkomen, waarbij het doel en de strekking van deze bepaling zoveel mogelijk in acht zal worden genomen.
 3. Bij tegenstrijdigheden tussen verschillende documenten geldt de volgende rangorde:
  1. aanvullende schriftelijke en ondertekende afspraken;
  2. geaccordeerde (digitale) offertes;
  3. beschikbaarheidsregeling;
  4. algemene voorwaarden;
 4. Buro Dink mag de overeenkomst en deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen of aanvullen, ook voor bestaande overeenkomsten. Voor reeds bestaande overeenkomsten geldt een termijn van dertig (30) kalenderdagen na bekendmaking, voordat de wijziging in werking treedt. Wijzigingen op grond van de wet, in jouw voordeel en wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen direct in werking treden.
 5. Als je bij een wijziging of aanvulling van de overeenkomst of algemene voorwaarden wenst de overeenkomst op te zeggen, dan zal de overeenkomst worden ontbonden op de datum waarop de wijziging of aanvulling in werking treed.
 6. Buro Dink mag de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, met instandhouding van alle rechten en plichten zoals vermeld in deze algemene voorwaarden, overdragen aan een derde partij. Indien je een consument bent mag je de overeenkomst laten ontbinden op de datum waarop de overdracht zal plaatsvinden.
 7. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 8. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarin Buro Dink gevestigd is, met dien verstande dat Buro Dink gerechtigd is het geschil tevens voor te leggen aan een andere bevoegde rechter. De logfiles en administratie van Buro Dink leveren ten aanzien van de klant volledig bewijs op van de stellingen van Buro Dink, behoudens door jou te leveren tegenbewijs.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.